Početna Vesti Zvanično započela realizacija projekta pod nazivom „Unapređenje kapaciteta Šumadije i ...

Vesti

Zvanično započela realizacija projekta pod nazivom „Unapređenje kapaciteta Šumadije i Pomoravlja za primenu Evropske konvencije o predelu"

Započela realizacija EKP projekta

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja je 01.03.2015. godine zvanično započela realizaciju projekta pod nazivom „Unapređenje kapaciteta Šumadije i Pomoravlja za primenu Evropske konvencije o predelu (EKP)”, nakon što je 2014. godine izrađen i usvojen Pravilnik o kategorizaciji predela Republike Srbije.

Projekat se realizuje u partnerstvu sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, što je od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju, uzevši u obzir činjenicu da je Republika Srbija ratifikovala Evropsku konvenciju d predelu 25. maja 2011. godine.

Osnovni cilj Evropske konvencije o predelu je zaštita, nega (održavanje) i planiranje predela kao i organizacija evrposke saradnje o pitanjima predela, a zakonski i strateški okviri, koji se odnose na ovu temu, se mogu prepoznati u sledećim dokumentima: Zakon o prostornom planu Republike Srbije  2011-2010 (Službeni glasnik Republike Srbije'', br. 88/10); Zakon o zaštiti prirode (Sl. Glasnik RS“, br36/2009, 88/2010 i 91/2010); Zakon o zaštiti životne sredine (Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon i 72/2009 - dr. zakon) u članu 34; Nacrt zakona o uređenju prostora i izgradnji, u članu 2.

Cilj projekta je identifikacija i procena predela na teritoriji Šumadije i Pomoravlja i stvaranje mehanizma za  strateško upravljanje i očuvanje kvaliteta predela u skladu sa Evropskom konvencijom o predelu.

U okviru projekta će se mobilisati svi regionalni i lokalni akteri, koji imaju uticaj i korist od razvoja kapaciteta za implementaciju Evropske konvencije o predelu i na taj način stvoriti osnov za održivost rezultata projekta.