Почетна О пројекту

О пројекту

Република Србија је 2011. године ратификовала Европску конвенцију о пределу, обавезала се на препознавање предела у закону и на тај начин се придружила групи од 38 земаља, које је имплементирају. Основни циљ Европске конвенције о пределу је заштита, нега (одржавање) и планирање предела као и организација еврпоске сарадње о питањима предела, а законски и стратешки оквири, који се односе на ову тему, се могу препознати у следећим документима: Закон о просторном плану Републике Србије 2011-2010 (Службени гласник Републике Србије, бр. 88/10); Закон о заштити природе (Сл. Гласник РС, бр36/2009, 88/2010 и 91/2010); Закон о заштити животне средине (Сл. гласник РС, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон и 72/2009 - др. закон) у члану 34; Нацрт закона о уређењу простора и изградњи, у чл. 2.

Регионалнна агенција за економски развој Шумадије и Поморавља у сарадњи са Министарством пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије је 01.03.2015. године званично започела реализацију пројекта под називом “Унапређење капацитета региона Шумадије и Поморавља за примену Европске конвенције о пределу” након што је 2014. године израђен и усвојен Правилнник о критеријумима за идентификацију предела Републике Србије, и начин процене њихових значајних и карактеристичних обележја.

Основни подаци о територији:

Територија Шумадије и Поморавља се налази у средишњем делу Републике Србије, између великих река Саве и Дунава на северу, Велике Мораве на истоку, Западне Мораве на југу и Колубаре на западу. Шумадију и Поморавље чине мање предеоне целине: Темнић, Левач, Гружа, Белица, Лепеница, Јасеница, Таково, Качер, Космај, Београдско и Смедеревско подунавље.

Укупна површина региона јесте 5001км2, што чини 5,6% укупне површине Републике Србије. На овој територији, по последњем званичном попису, спроведеном 2011. године, живи укупно 507844 становника, па је просечна густина насељености 101 ст/км2. Удео популације Шумадије и Поморавља у укупној популацији Републике Србије јесте 7%.

Регион Шумадије и Поморавља у свом саставу обухвата два округа Шумадијски и Поморавски. Шумадијски округ чине град Крагујевац и шест општина: Аранђеловац, Баточина, Лапово, Кнић, Рача и Топола. Укупна површина Шумадијског округа је 2387 км2, од чега је 835 км2 територија Града Крагујевца који је уједно и највећи град читавог региона. Број становника Шумадијског округа је 293308 становника, а просечна густина насељености 123 ст/км2.

Поморавски округ обухвата чине град Јагодина и пет општина: Деспотовац, Параћин, Рековац, Свилајнац и Ћуприја. Са укупно 2617км2 укупне површине и 214536 становника, Поморавски округ има просечну густину насељености од 82 ст/км2.

Град Крагујевац јесте највећи град на територији Шумадије и Поморавља, а уједно представља и административни, привредни, културно-образовни и здравствени центар читавог региона Шумадије и Поморавља и централнне Србије. Смештен је у средишњем делу Републике Србије и региона Шумадије и Поморавља на 140 км југоисточно од Београда.

Општи циљ пројекта:

Допринос очувању и заштити предела на територији Шумадије и Поморавља

Специфични циљ пројекта:
Идентификација и процена предела на територији Шумадије и Поморавља и стварање механизма за стратешко управљање и очување квалитета предела у складу са Конвенцијом о пределу.

Активности које се реализују у оквиру пројекта су:

 • Формирање пројектног и експертског тима за имплементацију
 • Идентификација извора података
 • Припрема подлога и тематских карата - одређивање карактеристичних обележја/атрибута, припрема тематских карата, издвајање јединица описа предела (ЈОП), преклапање ЈОП физичких карактеристикама са културним карактеристикама, израда карата прелиминарних ЈОП и ТКП, и описивање издвојених ЈОП
 • Обрада прикупљених података
 • Прелиминарна идентификација јединица описа предела, дефинисање карте ЈОП и ТКП
 • Прикупљање података са терена – теренске посете
 • Финалнна валоризација прикупљених података и валоризација стања и осетљивости 2 типа предела
 • Одабир типова предела за унос у базу података
 • Унос података у базу просторних података - формирање базе података
 • Израда wеб портала
 • Урађен промо видео "Хоризонти Шумаије и Поморавља" са преко 300 фотографија локалитета
 • Организовање радионица и завршне конференције пројекта

Пројекат ће послужити као модел за унапређење капацитета других округа у Републици Србији за примену Европске конвенције о пределу, како би се по истом принципу спровеле активности за идентификацију предела.

Чланови тима испред Министарства пољопривреде и заштите животне средине РС:

 • Биљана Филиповић - Националнни координатор -Шеф одсека за међународну сарадњу и одрживи развој
 • Биљана Јовановић Илић - Шеф сектора за планирање и управљање пројектима

Чланови експертског и пројектног тима:

 • Проф.др Јасминка Цвејић - националнни експерт за примену Европске конвенцију о пределу у РС
 • Проф.др Драган Миловановић -експерт за геологију и геолошко наслеђе
 • Дип. инг. Милан Милиновић -ГИС експерт
 • Проф. др Марија Максин - експерт за просторно планирање
 • Стојанка Радуловић - експерт за предеону екологију
 • Марко Грковић - Завод за заштиту споменика културе, Крагујевац
 • Ненад Поповић - Директор, РЕДАСП
 • Јасминка Луковић Јагличић - Саветник Директора,РЕДАСП
 • Дубравка Николић - Технички експерт,РЕДАСП
 • Марина Ћурчић - Финансијски менаджер,РЕДАСП
 • Ана Михајловић - Администратор,РЕДАСП

Локалнни координатори и људи који су помогли у реализацији пројекта при посети терену:

 • Зора Недовић -ОпштинаТопола
 • Љиља Тодоровић - Директор туристичке организације Општине Топола
 • Драгана Антонијевић -Општина Рача
 • Бранко Милојевић -ОпштинаЋуприја
 • Новак Новаковић- Директор музеја "Хореум Марги", ОпштинаЋуприја
 • Зоран Ђоровић -Општина Кнић
 • Ана Новаковић - Град Крагујевац
 • Ђорђе Миловановић - Историчар уметности,Завод за заштиту споменика културе, Крагујевац
 • Љубомир Драгојловић - Општина Арађеловац
 • Јелена Деспотовић - РЕДАСП
 • Ивана Ђоређевић- РЕДАСП
 • Ксенија Холеднер- РЕДАСП
 • Ђорђе Станић -Општина Арађеловац
 • Милена Радовић -Општина Свилајнац
 • Марко Милосављевић -ОпштинаБаточина
 • Владимир Јанковић -ОпштинаПараћи
 • Срећко Станковић -Општина Рековац
 • Миодраг Мика Алексић -Завичајни музеј Јагодина,Општина Јагодина
 • Милован Предојевић - Крагујевац,Чумић
 • Бојан Стевановић- Општина Деспотовац
 • Ђуро Гвоздић - Директор газдинства Србијашуме, Крагујевац