Evropska konvencija o predelu Saveta Evrope promoviše zaštitu, upravljanje i planiranje evropskih predela i organizuje Evropsku saradnju po pitanjima predela.

O Projektu

Republika Srbija је 2011. godine ratifikovala Evropsku konvenciju o predelu, obavezala se na prepoznavanje predela u zakonu i na taj način se pridružila grupi od 38 zemalja, koje je implementiraju. Osnovni cilj Evropske konvencije o predelu je zaštita, nega (održavanje) i planiranje predela kao i organizacija evrposke saradnje o pitanjima predela, a zakonski i strateški okviri, koji se odnose na ovu temu, se mogu prepoznati u sledećim dokumentima: Zakon o prostornom planu Republike Srbije  2011-2010 (Službeni glasnik Republike Srbije, br. 88/10); Zakon o zaštiti prirode (Sl. Glasnik RS, br36/2009, 88/2010 i 91/2010); Zakon o zaštiti životne sredine (Sl. glasnik RS, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon i 72/2009 - dr. zakon) u članu 34; Nacrt zakona o uređenju prostora i izgradnji, u čl. 2.

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije je 01.03.2015. godine zvanično započela realizaciju projekta pod nazivom  “Unapređenje kapaciteta regiona Šumadije i Pomoravlja za primenu Evropske konvencije o predelu” nakon što je 2014. godine izrađen i usvojen Pravilnik o kriterijumima za identifikaciju predela Republike Srbije, i način procene njihovih značajnih i karakterističnih obeležja.

Detaljno